Algemene voorwaarden CreaBead

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CreaBead. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en CreaBead middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

 2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van CreaBead worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CreaBead ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met CreaBead zijn overeengekomen.

 4. Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. CreaBead en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 5. CreaBead heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de CreaBead website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van CreaBead zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. CreaBead behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 2. Een overeenkomst tussen CreaBead en de klant komt tot stand nadat de klant:
  • een bestelling heeft geplaatst op de website van CreaBead, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van CreaBead;
  • het door de klant vervolgens op 'Bestelling afronden' icoon klikken op de website van CreaBead;
  • het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van CreaBead op de 'Bestelling afronden' icoon te klikken,
  • hierop van CreaBead op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat CreaBead de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).


 3. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en CreaBead gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en CreaBead.

 4. De administratie van CreaBead geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan CreaBead verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door CreaBead verrichte leveringen. CreaBead erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 5. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  • een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product;
  • klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
  • het ordernummer van de overeenkomst;
  • het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van CreaBead, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.


 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. CreaBead kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Koper, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen zijn alle eventuele transactiekosten voor de klant.

 4. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 5. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen en de bestelling 10 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 10 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden. 6. Indien de bestelling reeds is verstuurd en het niet binnen de betalingstermijn is betaald, zullen wij nog een herinnering per post en per e-mail versturen. CreaBead is gerechtigd € 10,- (tien euro) administratiekosten per bestelling toe te voegen, indien het na de eerste verzoek nog niet is betaald.

 7. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft CreaBead het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

 8. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is CreaBead gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van CreaBead te weigeren.

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van CreaBead anders is aangegeven.

 2. De levertijd bedraagt maximaal twee (2) werkdagen na datum bestelling, tenzij op de website van CreaBead anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

 3. Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en CreaBead. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden.

 4. Backorders worden niet aangehouden. Deze artikelen kunnen indien gewenst door de koper worden besteld wanneer deze beschikbaar zijn.

 5. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door CreaBead overschreden wordt, zal CreaBead de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met CreaBead te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan CreaBead te melden.

 6. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat CreaBead het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

 7. De door CreaBead opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

 9. CreaBead behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 10. CreaBead is gevestigd in Nederland. Bij leveringen naar het buitenland dient de koper zich zelf te informeren omtrent regelingen, heffingen en voorschriften bij import in het land van bestemming. Alle heffingen, BTW bij import en overige financiele en andere gevolgen van import, zijn voor rekening van de koper. De koper vrijwaart CreaBead voor alle aanspraken hieromtrent.

 11. CreaBead bepaalt zelf op wat voor manier de bestelling verpakt en verstuurd wordt.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. CreaBead is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van CreaBead, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan CreaBead zijn voldaan.

 2. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

Artikel 7 - Risico

 1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor CreaBead. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door CreaBead kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij CreaBead, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CreaBead, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

 1. CreaBead is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en CreaBead, dan wel tussen CreaBead en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en CreaBead.

Artikel 10 - Inspectie en reclame

Artikel 11 - Garanties

 1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper vrijwaart CreaBead tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieks- en/of grossiersgarantie en/of informatie.

 2. CreaBead is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 3. Indien CreaBead, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 4. Elke garantieverplichting vervalt wanneer:
  • de koper zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
  • de koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  • de koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
  • de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en de koper deze gebreken niet aan CreaBead heeft medegedeeld.
  • sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd.
  • sprake is van waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging.

Artikel 12 - Klachten

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door CreaBead serieus in behandeling worden genomen.

 2. De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail.

 3. CreaBead zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. CreaBead zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

 1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

 2. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van CreaBead. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door CreaBead over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van CreaBead. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 4. CreaBead neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. CreaBead verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 14 - Contactgegevens CreaBead

 1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met
  CreaBead
  Herculeslaan 6
  5694 VP Son en Breugel
  e-mail info@CreaBead.nl

  CreaBead is een geregistreerde handelsmerk, ingeschreven onder nummer 34200752 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Het BTW nummer van CreaBead is NL2122.48.091.B01.

Artikel 15 - Diversen

 1. Indien de klant aan CreaBead schriftelijk opgave doet van een adres, is CreaBead gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant CreaBead een nieuw adres heeft doorgegeven.

 2. Indien door CreaBead gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CreaBead deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

 3. CreaBead is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CreaBead is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen CreaBead en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.